Fundacja Aequitas została powołana w celu podejmowania inicjatyw promujących równość, inkluzję społeczną i zawodową oraz pomoc osobom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie, prowadzenie i koordynację projektów pomocy rozwojowej;
 • pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
 • gromadzenie i analizę informacji o potrzebach pomocowych oraz badanie skuteczności wykorzystania środków pomocowych;
 • tworzenie oraz wspieranie stałych i czasowych misji oraz placówek pomocy;
 • organizowanie zbiórek publicznych;
 • organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej, prozdrowotnej, międzykulturowej oraz działalności wydawniczej i szkoleniowej;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych w obszarach objętych celami działania Fundacji;
 • ustanawianie stypendiów oraz udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • prowadzenie działań wzmacniających dialog międzykulturowy i między etniczny;
 • inicjowanie i prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia;
 • integracje oraz wyrównywanie szans osób z wykluczonych i defaworyzowanych grup społecznych i etnicznych.