I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Portal internetowy prowadzony jest przez Fundację Aequitas z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65 wpisaną do Rejestru Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000731308, numer NIP: 8943128930, REGON: 380211892.

Korzystanie z Portalu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących, minimalnych wymagań technicznych:
● Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
● Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
● Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
● Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli,
● w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane
jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

II. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający, prawa i obowiązki stron. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkowania w świetle obowiązującego prawa.
3. Administrator – Fundacja Aequitas z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65 wpisaną do Rejestru Fundacji i Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000731308, numer NIP: 8943128930, REGON: 380211892.
4. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
5. Portal internetowy / Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, działający pod domeną aequitas.org.pl i jej pochodnymi, domeną aequitas.ngo i jej pochodnymi oraz domeną aequitas.ong i jej pochodnymi.
6. Polityka prywatności i cookies Portalu – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Portalu w formacie „pdf”.
7. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Administratora wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Administratora.

III. NEWSLETTER
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Portalu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora.
2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora, w treści której umieszczona zostanie informacja o rezygnacji z otrzymywania Newslettera..

IV. NARUSZENIA
Administrator udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkownika, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Użytkowników, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

V. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU
1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
(a) które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub zawartości lub korzystanie z nich;
(b) publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej
(c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
(d) podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Portalu, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
2. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Użytkownik zamieści treści o charakterze bezprawnym.

VI. DANE OSOBOWE
Z zastrzeżeniem Regulaminu administratorem danych, podanych przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcji Portalu jest Administrator.
Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Administratora oraz umów zawartych na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
2. Administrator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Administrator równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną,
do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: a) Cookies,

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1: Polityka prywatności i cookies Portalu